Политика конфиденциальности Назад

Перевод будет скоро - вот текст на болгарском:

1. "ИНОВАЦИОНТЕХ" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126715920. Седалище: гр. Хасково - 6300, бул. "Съединение" №37, ет. 9, ап. 41, тел: +359/87/9434721, факс: +359/6117/2070, e-mail: rosbul@abv.bg, Интернет страница: www.inovationtech.bg и адрес на управление и производство: гр. Дебелец, обл. Велико Търново, ул. Индустриална зона №3.

2.1. Личните данни на физическите лица се обработват за целите на:

а) сключване и изпълнение на трудови и граждански договор за услуга, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи и обуславящи сключването на такъв договор; за целите на провеждане на обучения по професии към ЦПО „ТЕРРА”във връзка с попълване на Лични картони, Здравни досиета 
б) изпълнение на законови права и задължения на „ИНОВАЦИОНТЕХ” ЕООД във връзка със сключването и изпълнението на договорите по „а“; 
в) реализиране на права и интереси на ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица; 
г) отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, на продукти и услуги, на продукти и услуги на трети лица, предлагани от ИНОВАЦИОНТЕХ ЕОО по силата на сключен с такива лица договор, както и извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти и услуги (директен маркетинг); 
д) автоматичния обмен на финансова информация по глава XVI, раздел IIIа от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

2.2. Освен за целите по т. 2.1., данните на физическите лица се обработват и за целите на:

а) сключване и поддържане на застраховка, когато се изисква такава, съгласно задълженията на служителя, или когато ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД по собствена преценка сключи застраховка на поетия риск
б) създаване на здравно досие обвързано с изискванията групата по условия на труд и Трудовата медицина. 

3. ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД обработва следните лични данни и категории лични данни:

а) име, идентификационен номер, дата и място на раждане, гражданство, документ за самоличност; 
б) демографски характеристики, например: пол, възраст, местоживеене; 
в) данни за контакт, например адрес, стационарен/мобилен телефон, електронна поща; 
г) данъчна и осигурителна информация; 
д) данни за икономическото състояние, например месторабота, длъжност/професия; ползвани и отказани продукти/услуги; 
e) данни за физическата идентичност – лицеви изображения, глас, почеркови признаци, номер на дрехи и обувки
ж) данни за психо-физическо здравословно състояние, добро общо здраве,
з) данни за завършено образование, умения, квалификации и опит

4. Обработването на личните данни се извършва на основание:

а) сключен договор с ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД или чрез ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД - с трети лица, с които тя има сключен договор, по който физическото лице е страна, вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор и предприети по искане на лицето; или 
б) предоставено съгласие на физическото лице, или 
в) реализиране на права и интереси на ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица; 
г) изпълнение на законови задължения на ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД.

5.1. Личните данни, събирани и обработвани от ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:

а) лица, на които са възложени действия по обработване на данни, изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез смс съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД; 
б) лица, на които са възложени действия по издаване на входни или клубни карти за обучение; 
в) лица, с които ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД е сключила договор за съвместно създаване и обслужване на продукти и услуги – трудова медицина, обучения
г) лица, на които е възложено по силата на договор с ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД да й оказват съдействие във връзка с обслужването на договор и събирането на вземанията й; 
д) лица, на които ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД предлага да продаде вземанията си; 
e) външни контактни центрове при обучения и командировки ; 
ж) търговци, които по силата на договор с ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД посредничат при предоставянето на други продукти и услуги;
з) други дружества от корпоративната група, към която ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД принадлежи (свързани фирми и лица), ако е необходимо за целите на администриране и контрол по предоставянето и изпълнението на услугите, предоставяни от фирмата; 
и) лица, на които във връзка с обработването за посочените в т. 2 цели, ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД е възложила обработването на личните данни по организационни причини, различни от посочените по-горе, например поддръжка на системите на фирмата; контрол на достъпа до помещенията на фирмата, оптимизиране на технологични процеси при видео наблюдение и др.; 
к) органи, институции и лица, на които ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД е длъжна да предостави лични данни по силата на специална законова разпоредба. 

5.2. Личните данни, събирани и обработвани от ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД могат да бъдат предоставяни и на следните категории получатели на лични данни:

а) лица, на които ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД възлага оценка на обученията; 
б) застрахователи, с които ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД има сключен договор, и техни партньори с цел сключване, поддържане и реализиране на застраховка; 
в) лица, които по силата на договор с ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД предоставят стоки или услуги с плащане на цената чрез кредит (кредит за обучения, спортни карти, ваучери за храна и др.).  

6. Предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с фирма ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД. В случай че данните не бъдат предоставени, ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД няма да бъде в състояние да предостави продукт или услуга. Последиците от непредоставяне на съгласие се съдържат в раздел І. по-горе.

7.1. Физическите лица имат право на достъп, право да поискат коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до тях и обработвани от ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД лични данни на посочените в т. 8.3. електронен адрес и телефон за кореспонденция.

7.2. Физическите лица имат право да получат данните от ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД във вида и по начина, определени в закона и да ги прехвърлят на друг администратор. Физическите лица имат право да поискат от ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД пряко да прехвърли данните на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

7.3. Лицата, чиито лични данни се обработват, могат по всяко време да възразят срещу обработването на данните им, когато се обработват на основание реализиране на права и интереси на ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица, както и за целите на директния маркетинг, както и да оттеглят дадените от тях съгласия, по един от следните начини:

1. Чрез обаждане на тел. 0879434721
2. Чрез изпращане на e-mail: rosbul@abv.bg

Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните данни могат да бъдат обработвани от ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД , ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

8. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

9. ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание искане за ползване на продукт/услуга - за максимален срок от един 6 месеца от подаване на искането за сключване на договор, ако искането не бъде одобрено. 
б) когато данните се обработват на основание сключен договор - за срок от 5 г. след прекратяване на договора. 
в) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до оттегляне на съгласието. 
г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса. 

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани фирмени продукти и услуги, както и подобряване на обслужването, ИНОВАЦИОНТЕХ ЕООД може да изтрие само част от данните. В тези случаи тя продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от "ИНОВАЦИОНТЕХ" ЕАД може да бъде намерена на интернет страницата www.inovationtech.bg.

Ищете адекватное решение для вашей компании?

Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной консультации или получения дополнительной информации.

Свяжитесь с нами